TEPPFA PRIK

Warunki użycia

Wprowadzenie

Poniższe warunki i zasady regulują sposób korzystania przez użytkowników ze strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej  jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem  warunków i zasad.

W przypadku braku akceptacji warunków i zasad lub dowolnej ich części nie można korzystać ze strony.

Licencja i warunki korzystania ze strony internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, TEPPFA i/lub jej licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do strony internetowej oraz znajdujących się na niej materiałów. Z wyjątkiem postanowień poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać tylko do celów buforowania oraz drukować strony i inne treści ze strony internetowej na  użytek własny, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach tej listy zasad i warunków.

Użytkownik nie może:

  • ponownie publikować materiałów ze strony (włączając w to publikację na innej stronie internetowej)
  • sprzedawać, użyczać lub sublicencjonować materiałów ze strony
  • prezentować publicznie jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej
  • reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów ze strony do celów komercyjnych
  • rozpowszechniać materiałów ze strony.

Dopuszczalne wykorzystanie

Użytkownik nie może wykorzystywać tej strony w jakikolwiek sposób, który powoduje (lub może spowodować) uszkodzenie strony internetowej lub ograniczenie dyspozycyjności bądź dostępności serwisu; a także w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy oraz w związku z jakimkolwiek celem lub aktywnością, która jest niezgodna z prawem, nielegalna, oszukańcza lub szkodliwa.

Użytkownik nie może wykorzystywać tej strony do kopiowania, magazynowania, hostingu, transmisji, przesyłania, używania, publikowania lub dystrybucji jakiegokolwiek materiału, który zawiera/lub jest podlinkowany do jakiegokolwiek oprogramowania szpiegującego, wirusów komputerowych, tzw. koni trojańskich, robaków komputerowych, keyloggerów (programów przechwytujących naciśnięcia klawiszy), rootkit’ów lub innego złośliwego oprogramowania komputerowego.

Użytkownik nie może przeprowadzać jakiegokolwiek systematycznego lub zautomatyzowanego procesu zbierania danych (włączając w to m.in technologie ekstrakcji danych, takie jak scraping, data mining, data extraction oraz data harvesting) na tej stronie lub w odniesieniu do tej strony, bez wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez TEPPFA.

Naruszenia zasad  i warunków

Bez ograniczenia innych praw organizacji TEPPFA, zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami, w przypadku ich naruszenia w jakikolwiek sposób przez użytkownika, TEPPFA może podjąć działania, które uważa za właściwe dla przeciwdziałania naruszeniom, włączając w to: zawieszenie użytkownikowi  dostępu  do strony, zakazanie użytkownikowi dostępu do strony, blokadę dostępu do strony dla komputerów używających IP użytkownika, nakazanie dostawcy usług internetowych użytkownika blokady dostępu do strony i/lub rozpoczęcie postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi.

Zastrzeżenie zmian

TEPPFA może okresowo zmieniać niniejsze warunki i zasady. Zmienione zasady i warunki korzystania ze strony będą miały zastosowanie od momentu ich publikacji na tej stronie internetowej.  Prosimy o regularne sprawdzanie strony w celu zapoznania się z aktualną wersją postanowień.

TEPPFA – Dane szczegółowe

Pełna nazwa TEPPFA to  The European Plastic Pipes and Fittings Association

(Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych)

Stowarzyszenie TEPPFA jest zarejestrowane w Belgii pod numerem 0448.654.791.

Adres  TEPPFA: Avenue de Cortenbergh, 71, 1000 Brussels, Belgia

Więcej informacji o TEPPFA można uzyskać pisząc na adres: info@teppfa.eu

 

Dokument powstał przy użyciu szablonu Contractology dostępnego pod adresem http://www.contractology.com.

Poland

United KingdomPolandGermany

COOKIE USE

Teppfa uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all Teppfa websites.

MORE INFO

Create your own user feedback survey